Zhigmytov C.V.

Zhigmytov Cogto Valerevich, graduate student of the Department of Philosophy of the Buryat State University
Email: ts.zhigmytov@bsu.ru