Wang Shuo

Wang Shuo
Ph.D. in Philological Sciences ,
Lecturer of the Faculty of the Russian Language, Sichuan University, 29, Wangjianglu Str., Chengdu, 610065, China

ORCID: 0000-0003-0165-2126

SPIN-code (RSCI): 6958-9043

AuthorID (RSCI): 965961

Email: wangshuo_198805@163.com