Shmatov M.Yu.

Shmatov Mikhail Yurevich,
Student of Novosibirsk State University, 2, Pirogova str., Novosibirsk, 630090, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-1736-704X
Email: shmatov2009@yandex.ru