Rychkov Vladislav

Rychkov Vladislav ,
Graduate student of the Department of Sociological Sciences, Kemerovo State University, 6 Krasnaya St., Kemerovo, 650043, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-5771-2995

Email: vladislav-rychkov@ya.ru