Odegova Kseniya

Odegova Kseniya Igorevna,
Postgraduate at the Cultural Studies, Sociology and Philosophy Chair, Vyatka State University 36 Moskovskaya Str., Kirov, 610000, Russian Federation

ORCID: 0000-0003-4745-6032
Email: NakatsuSobi@yandex.ru