Malimonova Svetlana

Malimonova Svetlana ,
Lecturer Ural State University of Railways, 34 A, Bratyev Bykovykh Str., Ekaterinburg, 620034, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-9758-5847

Email: echo-c@mail.ru