Kozhevnikov Mikhail

Mikhail Kozhevnikov
Institute of Philosophy and Law Novosibirsk State University, 1 Pirogova Street, Novosibirsk, 630090, Russian Federation
ORCID: 0000-0003-3836-6297

SPIN-code (RSCI): 1843-5451

AuthorID (RSCI): 1134440

Email: mihailkosh@mail.ru