Korytchenkova N.I.

Korytchenkova Nadezhda Ivanovna, Cand. of Sc. (Рedagogy), Associate Professor of the Department of Psychological Sciences, Kemerovo State University
Email: psychology@kemsu.ru