Kazakov E.F.

Kazakov Evgeniy Fjodorovich, Dr. of Sc. (Cultural Studies), Professor, Department of Philosophy, Kemerovo State University
Email: kemcitykazakov@mail.ru