Dolgova N.Yu.

Dolgova Natalya YUrevna,
Deputy director of scientific library, Novosibirsk State University of Economic and Management, 56, Kamenskaya st., Novosibirsk, 630099, Russian Federation
Email: n.y.dolgova@nsuem.ru