Devyatova S.V.

Devyatova Svetlana Vladimirovna, Dr. of Sc. (Philosophy), Professor, Professor of the Philosophy Department Lomonosov Moscow State University, 1, Leninskie gory, Moscow, 119991, Russian Federation
Email: Welt1936@yandex.ru