Qiu Xin

Qiu Xin
Ph. D in Philological Sciences, Associate professor
,
Dean of the Faculty of the Russian Language, Sichuan University, 29, Wangjianglu Str., Chengdu, 610065, China

ORCID: 0000-0002-7872-9198

Email: qiuxin12121@163.com