Belyaev V.A.

Belyaev Vadim Alekseevich, сand. of Sc. (Philosophy), researcher of Institute of philosophy, RAS
Email: vbelyaev@yandex.ru