Antipova Yu.V.

Antipova Yuliya Vladimirovna, Cand. of Sc. (Art criticism), Assistant professor of music history of the M.I. Glinka Novosibirsk State Conservatory, 31, Sovetskaya str., Novosibirsk, 630099, Russian Federation
Email: antikostin@mail.ru