Ideas and Ideals Volume 5 (2013), Issue 1, part

Contents

 •     
  Manin I.A.
 •     
  Rodin K.A.
 •     
  Sumarokova L.N.
 •     
  Shurbe V.Z.
 •     
  Kuzmina E.V.
 •     
  Kuzmen O.V.
 •     
  Koba S.M.
 •     
  Voronkova O.V., YAkimova V.N.
 •     
  Karickaya I.M.
 •     
  Petrov S.P., Shmakov A.V.
 •     
  Klavsuc I.L., Zakhir YU.S.
 •     
  Dudkina M.P.
 •     
  Mitrosenko S.V.
 •     
  Prokhorova L.V., Veselova Yu.V.
 •     
  Gavrilov E.O.
 •     
  Bykov A.A.
 •     
  Shtuden Lev

 •     
  Donskikh Oleg

 •     

 •