Ideas and Ideals Volume 6 (2014), Issue 4, part

Contents

 •     

 •     
  Shaposhnikov A.A.
 •     
  Melik-Gaykazyan I.V.
 •     
  Cheshev V.V.
 •     
  Rozin Vadim
 •     
  Avanesov S.S.
 •     
  Gasparyan D.EH.
 •     
  Shmat V.V.
 •     
  Nemirovskijj V.G., Nemirovskaya A.V.
 •     
  Ignatyev V.I., Kuzin S.A.
 •     
  Udalcova Mariya, Abramova E.A.
 •     
  Valdman I.A.
 •     
  Pikov Gennady
 •     
  Muratov P.D.
 •     
  Fet A.I.