Ideas and Ideals Volume 5 (2013), Issue 3, part

Contents

 •     

 •     

 •     

 •     
  Sassin W.
 •     
  Makarova N.I.
 •     
  Glinskiy V.V., Serga L.K., Khvan M.S., Filatov S.A.
 •     
  Shvecov YU.G., Koreshkov V.G., Zolotarenko S.G., Rudi L.YU.
 •     
  Shvecov YU.G., Zolotarenko S.G., Rudi L.YU.
 •     
  Ibadov EH.S., Shmyreva A.I.
 •     
  Sharov K.S.
 •     
  Osmuk L.A., Safronova M.V., Zakhir YU.S.
 •     
  Teplyakov A.G.
 •     
  Muratov P.D.
 •     
  Korsakov S.N., Tishhenko P.D.
 •     
  Melik-Gaykazyan I.V.
 •     
  Donskikh O.A.
 •