Ideas and Ideals Volume 2 (2010), Issue 2, part

Contents

 •     

 •     
  Plotkin V.YA.
 •     
  Dyatlov V.I.
 •     
  Khanin Grigory
 •     
  Litvinceva G.P.
 •     
  Bass A.YA., Ermashkevich N.S.
 •     
  Turgel I.D.
 •     
  Knyazeva I.V.
 •     
  Rozin Vadim
 •     
  Nepomnyashhikh I.A.
 •     
  Muratov P.D.
 •     
  Shtuden Lev