Voronkova O.V.

Voronkova Olga Vladimirovna, сand. of Sc. (Economics), Associated Professor, Department of Economics and Applied Economics, Novosibirsk State Technical University, 20, Karl Marx pr., Novosibirsk, 630073, Russian Federation
Email: ovoronkova@ngs.ru