Ryzhkov Oleg Yurevich

Ryzhkov Oleg
Cand. of Sc. (Economics)
,
Associate Professor at the Department of Statistics, Novosibirsk State University of Economics and Management, 56 Kamenskaya St., Novosibirsk, 630099, Russian Federation