Kuznetsov A.V.

Kuznetsov Arkadiy Vyacheslavovich,
PhD applicant, senior lecturer, Department of journalism, University of Tyumen