Davydenkov O.V.

Davydenkov Oleg Viktorovich
Cand. of Sc. (Philosophy), Professor
,
Head of Department of Theological faculty, Orthodox St. Tikhon humanitarian University, 23B, Novokuznetskaya st., Moscow, 115184, Russian Federation

ORCID: 0000-0002-2149-931X
Email: odavydenkov@yandex.ru